top of page

GRAN CANARIA FRIMURERGRUPPES HISTORIE

Etter hvert slo også noen frimurerbrødre med ledsagere seg ned her -  på Solens og Kjærlighetens øy, primært av helsemessige grunner. Og brødrene savnet et sted hvor de kunne treffe likesinnede!

Den 19.2.1988 samlet 4 brødre seg. Det var brødrene Svein Z Michelsen (IXo, St. Olav til det gyldne Kors på Lillehammer), Marelius Haug (Xo, Haakon til de tre Lys i Oslo), Johan Henrik Hansen (VIIIo, Fraternitas til de tvende Fyrtaarn i Arendal) og Gunnar Andreas Osa (IXo, St. Olaus til de tre Søiler i Oslo). De underskrev og sendte en «andragelse» til Den Norske Store Landsloge ved OSM om å få danne Gran Canaria St. Johannes Frimurergruppe.

Den 4.3.1988 skrev St. S. Sverre Krokaas til Svein Z. Michelsen: "Vi har mottatt brev av 19.2.1988 vedrørende andragende om å danne en frimurergruppe på Gran Canaria. I den forbindelse vises til rundskriv nr 8-1979/80 pkt 2 som omhandler hvilken loge gruppen eventuelt skal legges administrativt. De to andre frimurergruppene i Spania Costa Blanca og Costa del Sol er under Den Norske Store Landsloge med SMP br. O.Knutrud som kontaktmann i Norge. Vennligst send noen ord om dette."

Og vi refererer fra noen av de 11 punktene i et brev av 1.5.1988 fra br Svein Z Michelsen til SMP Ola Knutrud:

"1) Det var i november 1986 at jeg var oppe hos OSM Bernhard Paus og St. S. Sverre Krokaas og snakket om opprettelse av en Gran Canaria St. Johannes Frimurergruppe, siden vi er noen brødre som bor her i vinterhalvåret. 2) Jeg fikk med meg LL's rundskriv nr 8-1979 og 4-1984/85.  ....   10) Besøk i spansk loge: Br Ingemar Palin er svensk ..  Han har invitert oss til den spanske logen i Las Palmas ...  De har en frimurerloge i Spania for kristne troende som vi er invitert til, og en for gudsfornektere  -  ateister.  Den siste heter Oriente. Hvordan stiller LL seg til dette?"

 Knutrud oversender brevet til Paus som noterer ut for punktene 1 og 2: "Ola. Det er vel ikke noe i veien for å gi tillatelse. Vi har leder og nestleder. Vil du påta deg ansvaret slik som for de andre i Spania? 12/5-88 BP".   Knutrud noterer i margen: "Alt ligger vel tilrette for å gi tillatelse   -   med SMP som kontakt   -   slik som de øvrige på spansk område. OK (sign)." Og Paus noterer ut for punkt 10: "Vi har forbindelse med Gran Logia de Espana. Det er nå bare spørsmål om Las Palmas-logen tilhører denne."

 

I brev av 25.5.1988 meddelte Landslogens Storsekretær Sverre Krokaas at OSM Bernhard Paus ga sin tillatelse til dette. Og: «Vi ber opplyst dato for stiftelsen, slik at dokument kan utferdiges.» Gruppen skulle stå under tilsyn av SMP Ola Knutrud.

Den 10.11.1988 ble det avholdt forberedende møte i frimurergruppen. Møtet ble ledet av Svein Michelsen, og Harald Haug førte protokollen. Det var 13 brødre til stede.

Så ble det to møter 1.12. og 15.12.1988 hvor det ble diskutert antrekk, ritualer, og program for stiftelsesmøtet.

Møtet 19.1.1989 ble et stiftelsesmøte. Her møtte Svein Michelsen, Harald Haug, Arne Yggeseth, Sjalg Lund, Karl Synning, Gunnar Johansen, Erling Moen, Trygve Skinnarland og Johan Henrik Hansen. Dessuten møtte Sylfest Grinde fra Tenerife, tilsammen 10 brødre. Referatet, ført i pennen av Harald Haug, sier: «Svein Michelsen orienterte om skriv fra OSM med godkjennelse av gruppen, og stadfestelse av stiftelsesdagen 19.januar. Han refererte videre hilsen fra SMP Ola Knutrud, som tilbød all mulig hjelp hvis det var ønskelig, og uttrykte begeistring for at ordenens interesser ble ivaretatt.»

Det ble valgt en ledergruppe: Leder Svein Michelsen, nestleder Harald Haug, sekretær Sjalg Lund, skattmester Erling Moen og revisor Arne Yggeseth. Kontingenten ble satt til 2000 pesetas/år (ca 120 kr).

 

 

Gruppen kom inn i Matrikkelen, og møtedagene ble bekjentgjort i Frimurerbladet.

Av spesielle begivenheter i startåret nevnes at på møtet 4.3.1989 fikk vi besøk av provinsialmesteren for Kanariøyene, underlagt Gran Logia de Espana, Alberto Cuyas, og den svenske OM Ingemar Palin fra loge nr 77 Las Palmas.

Rapporten fra første arbeidsår viser at det har vært avholdt 12 gruppemøter, og  -  gruppen var raskt ute med  månedlige festlige sammenkomster med damer!

Svein Michelsen satt som leder ut 1989, og var aktiv helt til sin død i 1995. I 1990 var Harald Haug leder og Erling Moen nestleder. Gunnar Johansen ledet i årene 1991-94, med nestleder Arne Yggeseth, BBr Harald Sveen og Albert Steiro. Harald Rogstad var ofte benyttet som taler.

På møtet 3.11.1994 overtok Lars Storaas som leder, til mars 2001. Ledergruppen hans besto av nestleder Harald Haug, FBB Erik Krogstad,  ABB Albert Steiro, CM Erling Moen. Sjalg Lund satt som sekretær for gruppen under de 4 første lederne i 12 år. Skattmester var Jacob Gjestvang. I den perioden hadde vi også sporadiske besøk av svenske frimurere.

Landslogen hadde utarbeidet et nytt rituale, som vi fikk i november 1994.

Etter tre år ble det på møtet 4.12.1997 atter litt utskifting: Lars Storaas og Erik Krogstad fortsatte som leder og nestleder, FBB Gunnulf Tinne, ABB Hans Gran, CM Bjørn Tønnessen,

S Sjalg Lund og Skm Peder Larsen.

Bjørn Tønnessen overtok ledervervet i april 2001, og ledet gruppen uten nestleder ut 2006. Gruppen var stabil, med FBB Rolf Kind, ABB Hans Gran, CM Ulf Halvorsen/Jens Atteraas og S Gunnulf Tinne. Gruppen hadde ikke fast taler, så når det ikke var andre tilgjengelige, var Bjørn ressurspersonen. Han var leder ut 2007, og gikk da tilbake til nestleder som han var ut 2013.

I 2005 var DNFO inne i en periode med endringer i ritualene, og vår Frimurergruppes spesielle rituale ble godkjent  i brev av 15.9.2005. I praksis fungerer vi som en broderforening, men siden vi f.eks. ikke har mannskap nok til å besette vikarposter, er det hensiktsmessig å forbli en frimurergruppe. Og vanskelighetene med å få til et komplett embetsverk er stadig til stede: Det hendte i perioder at samme broder måtte være leder og taler, en annen FBB og S, eller CM og S. Men det var bare ett møte som ble avlyst: 5.mars 2001, akkurat i overgangen mellom Lars Storaas og Bjørn Tønnessen. Og det var ikke pga  embetsverket, men pga OSM Syver Hagens død.

Torbjørn Wilhelmsen kom inn som CM i april 2006, deretter som nestleder, og avløste Bjørn Tønnessen som leder fra og med 2008.

I november 2006 kom det en justering av ritualet: Lystenning og slukking skal foregå i stillhet. Og det skal ikke synges i broderkjeden.

Vår 20-årsdag 19.1.2009 ble ledet av Torbjørn Wilhelmsen, nestleder Bjørn Tønnessen, FBB Trond Brynhildsen, ABB Hans Gran, CM Jens Atteraas og S Gunnulf Tinne.


 

Vi hadde fint besøk av OM Tor Ole Kjellevand i Leoparden, som også var aftenens taler. Til stede var også OM Jesus Quiroga i den spanske logen Companeros de Silencio, O.Sk.M Erik Jondum i Trondhjems Provincialloge, OM Steinar Ravlo i Olavslyset i Levanger og OBr Andreas Visted i Costa Blanca St. Johannes Broderforening.

På møtet 7.11.2011 møtte vår OM i St Olaus til den hvide Leopard, Leif Jan Bjørnson. Dagen før hadde vi et kollegiemøte, hvor embetsverket presenterte seg for OM. Bestemmelsen om 75-årsgrensen for embetsmenn ble tatt opp. OM mente, som oss, at siden det praktisk talt bare er pensjonister som bor her, må vi se bort fra denne regelen. Forøvrig hadde vi i 2011 DNFOs eldste fungerende embetsmenn, ved ABB Hans Gran (89) og S Gunnulf Tinne (86).

Lederguppen besto ut  2011 av leder Torbjørn Wilhelmsen, nestleder Bjørn Tønnessen, FBB Rolf Kind, Trond Brynhildsen og Hans Kristian Hals.  ABB Hans Gran av og til vekslende med Leif Johan Ingebrigtsen som også ofte var taler. Jens Atterås og Arne Spilde gjorde som regel arbeidet som CM. Og stabil S var Gunnulf Tinne. Ragnar Holt kom inn som taler i februar 2010.

På kollegiemøtene 21.1. og 28.2.2012 ville Torbjørn Wilhelmsen høre hva vi mente om å søke om å få bli Broderforening istedet for å fortsette som Frimurergruppe. Samtlige mente at vi burde forbli gruppe.

Kollegiet ble også bestemt: Både leder Torbjørn Wilhelmsen og nestleder Bjørn Tønnessen fortsatte. FBB Rolf Kind, Leif Johan Ingebrigtsen og Erling Rognstad, ABB Hans Gran og Hans Øistein Lundby, T Ragnar Holt, CM Jens Atteraas, Arne Spilde og Marvid Holand. Gunnulf Tinne som hadde vært S siden november 2001 ble avløst av Knut Jacob Hem og Rolf Aas. Kantor Kurt Peder Pedersen og revisor Nils Heggemsnes.


 

Gran Canaria St. Johannes Frimurergruppe har arbeidet i 25 år i et utmerket klima her på 28o nord, utenfor kysten av Marokko. Det er bare ca 20 fastboende frimurere her. Men et stort innslag av besøkende brødre har vi. Allikevel ønsker vi oss flere

Besøk til spanske loger på Gran Canaria

Forbindelsen til den spanske provinsiallogen Las Palmas har vært bra. Som nevnt tidligere, fikk vi allerede i mars 1989 besøk av den spanske provinsialmesteren for Kanariøyene, Alberto Cuyas. Og gruppen besøkte den spanske St. Johanneslogen R. L. Andamana no 14 i Las Palmas, hvor svensken Ingemar Palin var OM.


Forbindelsen senere døde tilsynelatende hen, inntil Bjørn Tønnessen tok opp kontakten i 2001 med svensken Ingemar Palin som da var OM i den spanske logen R. L. Afortunada no 39.  Den 28.04.2001 møtte Bjørn i denne logen i et hotell i Meloneras, og ble mottatt flott og broderlig.
 

I 2007 ble det tatt kontakt med en ny loge:  R. L. Companeros del Silencios no. 77 i Las Palmas, gjennom Jorge Benitez som var medlem der. Jorge inviterte Bjørn og Torbjørn til besøk til å delta på møte. Etter dette besøket har mange av frimurergruppas brødre jevnlig besøkt denne logen, som høsten 2011 flyttet til landsbyen St. Brigida, som ikke ligger  langt fra Las Palmas. Denne logen har vært og er et meget hyggelig bekjentskap, og som vi ønsker å holde kontakt med.

Provinsiallogen Las Palmas på Tenerife arrangerer hvert år en fest med damer. I oktober 2012 deltok Palina og Torbjørn der.  Det var en flott og stilfull tilstelning, med ca.120 gjester. Siden provinsialmesteren og de fleste av hans embedsverk er britiske, ble det avviklet med britisk presisjon.

I 2012 ble Bjørn Tønnessen medlem av R. L. Companeros del Silencios no. 77, under Gran Logia de Espana. Logen velger ny OM årlig, og den nye var Jorge Benitez. 15.11.2012 besøkte Bjørn Tønnessen, Hans Kr. Hals og Ragnar Holt denne logebygningen, og ble meget godt mottatt. Vi deltok i en installasjon av embetsverket i en I¤, men vi så også St. Andreas- og Kapitellogerom. Og vi deltok i et felles brodermåltid etter møtet.

 

bottom of page